Lepidlo POWERELASTIK

Neohodnoceno
 

Bílé disperzní lepidlo v pastovité formě s vyššími parametry a prodlouženou dobou zavadnutí, třídy D2E pro lepení sádrových, betonových a kamenných obkladů STEGU. Mrazuvzdorné a voděodolné, pro vnitřní i vnější použití. Systémový produkt v montážním systému STEGU.

Dostupnost 2 - 4 týdny
552 Kč / ks
456 Kč bez DPH
   
Kód produktu STEGU-ELASTIK
Značka Stegu
Kategorie Stavební chemie
Záruka 2 roky
 

Složení

Na bázi akrylátové disperze, plniva a modifikujících přísad.

 

Podklad

Podklad pro lepení musí být nosný, rovný, pevný, vyzrálý, savý, suchý, čistý, zbavený volných částí, prachu, atd. Musí být bez trhlin a jiných deformací, zbaven nesoudržných vrstev, mastnot, starých nátěrů, výkvětů a jiných separačních vrstev. Silně savé podklady před lepením zvlhčíme, nebo doporučujeme upravit vhodnou penetrací dle typu podkladu. Nejsou vhodné pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti, jako například dřevo. Rovněž nevhodná je zvětralá omítka, podklady se zvýšenou vlhkostí nebo kontaminované solí atd.

 

Zpracování

Lepidlo POWERELASTIK je připraveno v pastovité formě ihned k aplikaci. Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

 

Aplikace

Lepidlo POWERELASTIK aplikujte celoplošně v tenké vrstvě (2 - 3 mm) na podklad nebo na zadní stranu obkladu za pomocí ocelového zubového hladítka. Obklad přiložte na podklad a rovnoměrně přitlačte. Přebytečné množství lepidla odstraňte. Maximální tloušťka vrstvy lepidla je 4 mm. Při lepení obkladů s přiznanou spárou je vhodné po dokončení lepení proškrábnout spáry, dokud je lepidlo měkké, aby byla zajištěna stejnoměrná hloubka spár. Dodržujte doporučené postupy montáže stanovené výrobcem.

 

Spotřeba

Spotřeba je ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, drsností, atd.), typem použitého ocelového zubového hladítka, druhem a formátem lepených obkladů. Orientační spotřeba pro 2 - 3 mm tloušťky nanesené vrstvy je cca 2 kg lepidla na 1 m2.

 

Skladování a balení

Skladovat v suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v plastových vědrech o hmotnosti 5 kg, na dřevěných EUR paletách krytých folií (100 ks/paleta).

 

Ochrana zdraví a první pomoc

Lepící směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento produktový list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Poznámka

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

 

Vydáním nového produktového listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Hmotnost 15 kg
Barva bílá
Mrazuvzdornost ANO
Voděodolnost ANO
Spotřeba 2,5 m2
Průměrná spotřeba 3,5 - 5 kg/m2
Teplota při práci 5 - 25 °C
Tuhnutí 10 minut
Vytvrzení 5 hodin
Hmotnost 5 kg